Advertisement (D1)

เขตภาษีเจริญ, กรุงเทพมหานคร 16/7/2558, 16:08

โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมจัดการหอพัก โปรแกรมห้องเช่า Apartment EX

5,500 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ต้องการโปรแกรมรุ่นทดลอง ติดต่อ คุณประเสริฐ

LINE ID : sale.as โทร 086-977-9356โปรแกรมจัดการหอพัก อพาร์ทเม้น ,ห้องเช่า ช่วยจัดการธุรกิจหอพักของท่าน ด้วยการจัดการเกี่ยวกับ ข้อมูลห้องพัก ข้อมูลค่าใช้จ่าย ข้อมูลวัสดุสิ้นเปลือง ข้อมูลบุคคล(ข้อมูลผู้ทำสัญญา ข้อมูลประวัติผู้พักอาศัย ข้อมูลประวัติพนักงาน และข้อมูลประวัติผู้ขาย) ออกเอกสารใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ยอดค้างชำระ ท่านสามารถใช้โปรแกรมช่วยงาน ทำสัญญาเช่า การเข้าพักและย้ายออก ออกเอกสารใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรายเดือน รวมทั้งมีรายงานสรุปยอดรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน โปรแกรมจะช่วยให้ท่านทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การทำงาน
ทำรายการธุรกรรมต่างๆ ผ่านทางแผนผังห้องพักได้ (จองเปิดCheckOutปิดปรับปรุง)
รองรับการใช้งานอาคารมากกว่า 1 อาคาร
สามารถจองห้องพักล่วงหน้า และออกเอกสารการจองห้องพักได้
สามารถทำรายการเปิดห้องพัก และออกเอกสารการเปิดห้องพักได้
สามารถทำรายการเปิดห้องพักจากใบจองห้องพักได้
รองรับการเตือนเมื่อห้องที่เปิดมีการจองล่วงหน้า
สามารถระบุรายชื่อผู้พักอาศัยในแต่ละห้องได้
รองรับการพักเป็นแบบ รายเดือน/รายวันได้
สามารถทำรายการคืนห้องพัก และออกเอกสารการคืนห้องพักได้
สามารถแสดงวงเงินประกันห้องพักตอนคืนห้องพักได้
สามารถทำการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตอนคืนห้องพัก และทำการออกใบเสร็จได้
สามารถทำรายการย้ายห้องพักได้
รองรับการจัดการมิเตอร์ค่าน้ำ,ค่าไฟ,อื่นๆ พร้อมกันหลายห้อง
สามารถ กำหนดค่าน้ำ / ไฟฟ้า / โทรศัพท์ ขั้นต่ำเป็นหน่วย หรือ ราคาได้
สามารถทำรายการใบแจ้งหนี้ และออกเอกสารใบแจ้งหนี้ได้
สามารถออกใบแจ้งหนี้ในรอบเดือนได้มากกว่า 1 ครั้ง
สามารถออกใบเสร็จรับเงิน โดยบาร์โค้ดจากใบแจ้งหนี้
สามารถทำรายการใบเสร็จรับเงิน และออกเอกสารใบเสร็จรับเงินได้
สามารถออกใบเสร็จรับเงินในรอบเดือนได้มากกว่า 1 ครั้ง
สามารถทำรายการซื้อวัสดุเข้า และออกเอกสารการซื้อวัสดุเข้าได้
สามารถทำรายการรับเรื่องบริการ และออกเอกสารการรับเรื่องบริการได้
สามารถทำรายการการให้บริการ และออกเอกสารการให้บริการได้
สามารถเรียกดูเอกสารแจกแจงค่าใช้จ่ายแบบที่จ่ายแล้วหรือยังไม่จ่ายได้
รองรับการให้ส่วนลดท้ายเอกสาร
รองรับการชำระเงินด้วย เงินสด
รองรับการชำระเงินด้วย เช็ค,บัตรเครดิต หรือโอนเงินผ่านธนาคารได้
รองรับการออกเอกสารสัญญาเช่าห้องพัก
รองรับการออกเอกสารจดหมายเวียน และจดหมายแจ้งเตือนชำระล่าช้า
สามารถออกแบบเอกสารสัญญาเช่าห้องพัก ได้เอง
สามารถออกแบบเอกสารจดหมายเวียน และจดหมายแจ้งเตือนชำระล่าช้า ได้เอง
รายการข้อมูลธุรกรรม
สามารถจัดการ(แก้ไข/ลบ) รายการจองห้องพัก
สามารถจัดการ(แก้ไข/ลบ) รายการเปิดห้องพัก
สามารถจัดการ(แก้ไข/ลบ) รายการคืนห้องพัก
สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) รายการรับเงินประกัน
สามารถจัดการ(แก้ไข/ลบ) รายการใบแจ้งหนี้
สามารถจัดการ(แก้ไข/ลบ) รายการใบเสร็จรับเงิน
สามารถจัดการ(แก้ไข/ลบ) รายการซื้อวัสดุเข้า
สามารถจัดการ(แก้ไข/ลบ) รายการรับเรื่องบริการ
สามารถจัดการ(แก้ไข/ลบ) รายการการให้บริการ
ข้อมูลหลัก(ห้องพัก,ผู้ทำสัญญา,ผู้พักอาศัย,พนักงาน)
สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลห้องพัก
สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลประเภทห้องพัก
สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลค่าใช้จ่าย
สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลธนาคาร
สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลบัตรเครดิต
สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลวัสดุสิ้นเปลือง
สามารถกำหนดวงเงินประกัน และเงินมัดจำ ของห้องพักแต่ละประเภทได้
สามารถกำหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายเริ่มต้นของห้องพัก เช่น ค่าเช่า , ค่าน้ำไฟฟ้า , ค่าโทรศัพท์
รองรับการกำหนดรูปภาพห้องพัก
สามารถแสดงข้อมูลผู้เปิดห้องพักปัจจุบันได้
สามารถแสดงข้อมูลประวัติการเปิดห้องพักได้
รองรับการดูสถานะห้อง (ว่าง/จอง/เปิดห้อง/ปิดห้อง)
สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลผู้ทำสัญญา
สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลผู้พักอาศัย
สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลพนักงาน
สามารถจัดการ(เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลผู้ขาย
รองรับการกำหนดรูปภาพผู้ทำสัญญาและผู้พักอาศัย
รองรับการกำหนดรูปภาพพนักงาน
ตั้งค่าระบบ
กำหนด ชื่อเจ้าของ และชื่อที่อยู่อพาร์ทเม้นท์ สำหรับการออกเอกสาร
สามารถแสดงข้อมูลการค้นหาอัตโนมัติ
สามารถกำหนดภาพพื้นหลังโปรแกรม
รองรับการพิมพ์โลโก้บนหัวเอกสาร
สามารถตั้งค่าเริ่มต้น ค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิค
สามารถกำหนดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม และรองรับการคำนวณภาษีทั้ง Included Vat และ Excluded Vat (Standard รองรับเฉพาะ Excluded Vat)
สามารถใช้งานค่าปรับได้ โดยกำหนดวันสิ้นสุดการจ่าย, ค่าปรับรายวัน/บาท แล้วโปรแกรมจะคำนวนค่าปรับให้อัตโนมัติ (คำนวนจากวันที่ของระบบ)
สามารถกำหนดอัตราค่าปรับสูงสุดได้
สามารถกำหนดรูปแบบเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ (Standard จะกำหนดได้รูปแบบเดียว)
สามารถกำหนดข้อความขึ้นต้น และ ข้อความลงท้ายเอกสารได้เอง
กำหนดเครื่องพิมพ์เอกสารได้
กำหนดขนาดกระดาษได้
รองรับการพิมพ์กระดาษ A4, A4 ต่อเนื่อง, A5
รองรับการพิมพ์กระดาษ A5 ต่อเนื่องและกระดาษม้วน 3 นิ้ว(เฉพาะบิล)
รองรับการพิมพ์ต้นฉบับ/สำเนา
สามารถกำหนดรูปแบบ พิมพ์/ไม่พิมพ์แบบฟอร์มเอกสารได้
กำหนดสิทธิการใช้งานของพนักงานได้หลายระดับ เช่น จัดการธุรกรรม หรือ ดูรายงานอย่างเดียว เป็นต้น
Feature โปรแกรม : เอกสาร , รายงาน
เอกสาร : สัญญาเช่าห้องพัก
เอกสาร : ออกแบบสัญญาเช่าได้หลากหลาย ยืดหยุ่นกว่า
เอกสาร : จดหมายเวียน
เอกสาร : จดหมายแจ้งเตือนชำระล่าช้า
รายงานทั่วไป : ทะเบียนห้องพัก
รายงานทั่วไป : ทะเบียนผู้ทำสัญญา
รายงานทั่วไป : ทะเบียนผู้พักอาศัย
รายงานทั่วไป : ทะเบียนพนักงาน
รายงานทั่วไป : ทะเบียนรับเรื่องบริการ
รายงานทั่วไป : รายงานสินค้าคงเหลือ
รายงานทั่วไป : พิมพ์ใบแจ้งหนี้ เป็นชุด(ออกเป็นเดือน,ปี)
รายงานทั่วไป : พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน เป็นชุด(ออกเป็นเดือน,ปี)
รายงานสรุป : รายงานสรุปค่าไฟฟ้า-น้ำประปา ประจำปี
รายงานสรุป : รายงานสรุปแจกแจงค่าใช้จ่าย ประจำเดือน/ปี
รายงานสรุป : รายงานสรุปยอดค้างชำระ
รายงานสรุป : รายงานสรุปการชำระเงินแยกประเภท
รายงานสรุป : รายงานสรุปรายได้
รายงานสรุป : รายงานสรุปรายได้ภาษี
รายงานสรุป : รายงานสรุปรายจ่าย
รายงานสรุป : รายงานสรุปรายจ่ายภาษี
รายงานสรุป : รายงานสรุปรับเรื่องบริการ
รายงานสรุป : รายงานสรุปวัสดุให้บริการ
รายงานสรุป : รายงานสรุปรายจ่ายซื้อวัสดุ
รายงานประวัติ : รายงานประวัติการจองห้องพัก
รายงานประวัติ : รายงานประวัติการย้ายเข้าออกห้องพัก
รายงานประวัติ : รายงานประวัติการใช้ไฟฟ้า-น้ำประปา
รายงานประวัติ : รายงานการใช้ลิ้นชักเก็บเงิน
Hardware Compatibility
รองรับ Laser Printer , InkJet Printer(A4,A5 แนวนอน)
รองรับ Dot Matrix Printer(กระดาษต่อเนื่อง)
รองรับ Slip Printer 3 นิ้ว
ความสามารถเสริม
ลิ้นชักเก็บเงิน (Cash Drawer)
รองรับฐานข้อมูล SQL Server
จัดการสำรองฐานข้อมูลอัตโนมัติ (Automatic Backup Database)
สามารถล้างฐานข้อมูล (Clean Database) กำหนดเป็นช่วงเวลาได้
ดูตัวอย่างก่อนพิมพ์เอกสารหรือรายงาน
Export ข้อมูลเป็น Excel ได้
สามารถโอนข้อมูลจาก Version เก่าได้
รองรับการทำงานแบบ ClientServer (สามารถใช้งานฐานข้อมูลร่วมกันได้)
รองรับการทำงาน Windows 7,10 ( 32bit และ 64bit )

โปรแกรมจัดการหอพัก,โปรแกรมจัดการห้องเช่า,พื้นที่ให้เช่า,คอนโด,แฟตร์ให้เช่า,โปรแกรมจัดการห้องพัก,โปรแกรมคิดค่าเช่าห้อง,หอพัก,เก็บประวัติ,พักอาศัย,โปรแกรม,ค่าน้ำ,ค่าไฟ,โปรแกรมจัดการ,โปรแกรมธุรกิจ,โปรแกรมช่วยธุรกิจ,software,Point of Sale,Sale Software,โปรแกรม สำหรับ sme,โปรแกรมPOS,โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์,โปรแกรมห้องเช่า,โปรแกรมหอพัก,โปรแกรมห้องพัก!!! คำเตือน !!! - โปรดใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายสินค้าและบริการทุกชนิด ไม่ควรหลงเชื่อคำโฆษณาของผู้ขาย โดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ดีเสียก่อน เช่น ราคาสินค้าที่ถูกเกินความเป็นจริง, การอวดอ้างสรรพคุณที่มากเกินความเป็นจริง, การชักชวนให้ทำธุรกิจโดยให้ท่านเสียค่าใช้จ่ายก่อน, การให้กู้ยืมเงินโดยคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเกินจริง, การหลอกให้โอนเงินก่อนทุกกรณี, ฯลฯ ...ท่านอาจจะสูญเสียเงินและเวลาอันมีค่าของท่านก็เป็นได้... ด้วยความปรารถนาดีจากเรา TALAD.ME
  • หมายเลขประกาศ : 60778
  • เข้าชม : 978 ครั้ง
  • แจ้งลบ
อัพเดทข่าวมือถือ ใหม่สด ทันสมัย
www.ThaiFone.com - เว็บข่าวมือถืออินเทรนด์ ไทยโฟนดอทคอม (Mobile-friendly)
ประกาศอื่นๆ ของสมาชิกท่านนี้

ขายกระรอกราคาถูก จัดส่งทั่วประเทศ

500 บาท

พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา

23/8/2562, 00:02

ขายเครื่องทำไอศครีมใหม่ โถ 5 ลิตร ราคาโปร 34,900 บาท

34,900 บาท

เมืองปทุมธานี, ปทุมธานี

23/9/2558, 12:10